GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)