615 equivalencias para: depretine coated tablet 20 mg ( Argelia Argelia)
Clase ATC: n06ab05 - Paroxetina